Vdara Hotel & Spa - Lobby - Photo Credit Frank Stella, Damascus Gate Variation I, 1969 Copyright 1969 by Frank Stella